Fysisk workshop

Situasjonsbestemt ledelse for operative ledere

 • Gjenskape prestasjoner på et  bedre nivå.
 • Få medarbeiderne til å ta ansvar.
 • Hvordan skape gode forutsetninger.
 • 4 ulike lederstiler.
 • Hvordan lede forskjellige kulturer / atferder?

Medarbeiderens kompetanse er den desidert viktigste enkeltfaktoren i teorien om situasjonsbestemt ledelse. Det er vurderingen av kompetanse som danner utgangspunktet for valg av lederstil. Evne: Kunnskap, erfaring og ferdigheter. Vilje: Motivasjon, engasjement og forpliktelse til å utføre en oppgave. Dette setter Hersey & Blanchard sammen i en matrise som til sammen angir 4 ulike kompetansenivåer:

1

Kompetansenivå 1

Den typisk nytilsatte i en bedrift. Når man går til en ny jobb vil man i de fleste tilfeller ikke ha alle forutsetninger for å løse de nye arbeidsoppgavene, men man er motivert til å gå i gang med jobben.

2

Kompetansenivå 2

Dette er det mest krevende nivået å lede for enhver leder. Her mangler medarbeideren både kunnskapene og viljen til å løse arbeidsoppgavene. Årsakene til dette kan være mange og sammensatte.

3

Kompetansenivå 3

Lederen står overfor en medarbeider som har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å løse oppgavene, men mangler motivasjonen. Årsakene til dette kan være mange. Typiske eksempler på dette er medarbeidere som har gått lei av ensidige oppgaver. Eller har arbeidet så hardt at de har møtt veggen og blitt utbrent.

4

Kompetansenivå 4

På dette nivået har medarbeiderne både kunnskapen og motivasjonen for å løse oppgavene. De er motiverte og selvgående for å gjøre jobben sin.

Situasjonsbestemt ledelse er stadig like aktuelt

Prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Prestasjonskultur kjennetegnes av selvledelse og prestasjonsledelse. Medarbeiderne bør ta ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling. Din jobb som leder er å skape forutsetninger for at dette er mulig.

Modul 1 - Varighet: 2 dager

 • Lederrollens ansvar - fra sjef til leder
 • Lederens atferd
 • Regulering av nærhet og avstand
 • Motivasjonsfaktorer, beslutningsevne og forbedringsbehov.
 • Medarbeiderens kompetanse
 • Led med klokskap
 • Vurder medarbeidernes utviklingsnivå
 • Velg din leder stil - Naturlig kontra rolle
 • Handlingsplan for utvikling av medarbeideren. Lederøvelse.
 • Personlig handlingsplan. Lederøvelser.

Modul 2 - Varighet: 2 dager

 • Lag et team av din gruppe. Lederøvelse.
 • Kjenn medarbeiderne og lær å tilpasse din atferd til de enkelte.
 • Effektivitetsvurdering av din lederatferd.
 • Hva vet du om Humankapital? Og hvordan lede de forskjellige kulturer?
 • Emosjonell kompetanse & EQ. Ledelsesøvelse og serviceledelse.
 • Hvordan tilrettelegge for positiv instilling i alle ledd.
 • Hvordan kan du motivere og inspirere de forskjellige atferdstyper?
 • Handlingsplan for utvikling av medarbeideren. Lederøvelse.
 • Personlig handlingsplan. Lederøvelse.

Modul 3 - Varighet: 2 dager

 • Ledelsesverktøy. Gruppeoppgaver.
 • Hvordan håndtere konflikter med din medarbeider?
 • Lederstil profiler.
 • Kontrollerende lederstil.
 • Separerende lederstil pga. personlige relasjoner / kompetanse.
 • Telling: Autoritær ledelsesform; Lederen definerer rollen og forteller HVA, HVORDAN og NÅR oppgaven skal utføres. Formen preges av enveiskommunikasjon.
 • Selling: Integrerende ledelsesform; Lederen forsøker ved hjelp av toveiskommunikasjon, argumenter, sosial og følelsesmessig støtte å ra de ansatte til å akseptere oppgaven.
 • Participating: Deltagende ledelsesform; Beslutninger treffes i fellesskap og det gis bare sosial og følelsesmessig støtte.
 • Delegating: Delegerende ledelsesform; Lederen delegerer oppgavene og kontrollerer bare av og til.

Sertifisering i Situasjonsbestemt ledelse

Du vil få en signert diplom og sertifisering ved bestått kurs.

Kappløpet om å ha de mest
kompetente og motiverte medarbeiderne…

Etter å ha vært gjennom noen tiår hvor effektivisering og kostnadsbesparelser har vært det store mantraet, har man erkjent at det er "grenser for hvor mye veske man klarer å vri ut av en bløt klut" kalt økonomisk effektivisering.

Effektiviseringsmulighetene må etter hvert nødvendigvis begrenses. Da har blikket blitt vendt mot medarbeiderne og hvordan man ved å pleie denne innsatsfaktoren i produksjonen kan oppnå forbedrede resultater og prestasjoner.

Rainmaker Academy AS,

Kay Ellingsen

kay@rainmaker-academy.no

910 00 744