Fysisk workshop

Bli den beste lederen i selskapet

Programmet er for deg som ønsker:

  • Å lede andre bedre
  • Egen personlig suksess / komme videre i karrieren
  • Å selge med suksess for å maksimere salget
  • Å lære og lede deg selv før du leder andre
  • Å få innføring i atferdspsykologi og kommunikasjon
  • Å bli salgssjef eller leder

Prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Prestasjonskultur kjennetegnes av selvledelse og prestasjonsledelse. Medarbeiderne bør ta ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling. Din jobb som salgssjef eller teamleder er å skape forutsetninger for at dette er mulig.

Ledelse basert på situasjonsbestemt kommunikasjon

Ros – Dine medarbeidere føler seg oppriktig verdsatt når de roses for de personlige karaktertrekk som de ser på som sine sterke sider. Det betyr at du kan treffe godt eller bomme skikkelig når du roser. Noen blir inspirert av ditt kompliment, mens andre blir fornærmet.

Korrigering – Dine medarbeidere lar seg lettest korrigere hvis du formulerer deg slik at det passer med deres behov der og da. Når du forstår deres atferd, kan du lettere nå frem med ditt budskap. Når du skal selge dine ideer og budskap, må du tilpasse deg kunden. Som leder er din kunde din med- arbeider.

Ta beslutning – Noen medarbeidere går sakte og metodisk frem mens andre hopper entusiastisk på nye ideer. Atferdsmønstret avgjør. Du leder best når du forstår beslutningsmønsteret til dine medarbeidere slik du forstår kjøpemønsteret til kundene.

Delegering – Oppgaver kan gis på ulike måter. Noen liker detaljerte og trinnvise instruksjoner, mens andre selv vil velge metode og synes resultatmål og tidspunkt for måloppnåelsen er nok. Dine medarbeidere arbeider best når de får delegert oppgaver på en måte som passer den enkelte best.

Utvikling – Dine medarbeidere stiller ulike krav til hvilken ledelse, støtte og infor- masjon de trenger for å utvikle nye ferdigheter. Du kan bruke atferdsmønst- rene til å dosere rett mengde og velge hensiktsmessig hastighet og metode på informasjonen du formidler.

Gi råd – Dine medarbeidere vil reagere ulikt på dine velmente råd. Noen blir avvisende og andre applauderer. Noen vil ha ditt bud- skap direkte, kort og klart, mens andre vil ha det mer innpakket og forsiktig fremført i lange setninger. Du trenger å kunne gi råd på ulike måter til ulik tid slik du tidligere har avsluttet salget som en naturlig følge av godt salgsarbeid i fasene før lukking av salget.

Motivasjon – Det er generelt akseptert i forskningsmiljøene at personlighetstrekk må kobles til motivasjon, men det finnes ingen gode målemetoder for motivasjon. I salgsbransjen synes det å være en utbredt oppfatning at ytre motivasjonsfaktorer som lønn og bonus er de viktigste. Indre motivasjonsfaktorer synes å være vel så viktige, for eksempel status (makt og dominans i et statushierarki).

Løsning av utfordringer – Noen går analytisk frem mens andre er intuitive. Noen liker å samarbeide for å finne gode løsninger, mens andre jobber best på egenhånd. Forståelse av de fire atferdsmønstrene hjelper deg til å øke kreativiteten i teamet, gruppa, avdelingen eller bedriften din.

DAG 1: Bevisstgjøring av egne atferdstrekk.

Målsetning: Gi deg bedre innsikt og et mer bevisst forhold til dine personlige egenskaper. Få et tydelig språk for å samtale om egne og andre atferdstrekk. Samtlige deltakere starter med en personprofil med analyseverktøyet fra Persolog – DISK. Dette verktøyet gir en innsikt i atferd hos den enkelte og hos gruppen, samt en innsikt og kompetanseheving i forbindelse med kontakt og relasjonsbygging i team og grupper. Man oppnår altså en større kompetanse i forbindelse med å lese andre mennesker, gjennom å bli kjent med typiske atferdstrekk som indikerer hvordan vi mennesker ønsker å bli møtt og kommunisert med. Denne innsikten gjør at man blir merkbart mer effektiv i møter med mennesker.

DAG 2: Strategier og individuelle utviklingsplaner

Målsetning: Vi arbeider med å coache hver enkelt leder gjennom fasene i en individuell utviklingsplan og hvordan man foretar (lærer seg) en kompetanseanalyse for sin medarbeider. Utviklingsområder, verdigrunnlag, lederstiler, mål mot kultur, suksesskriterier, visjoner, mål og handlingsplaner er bl.a. på agendaen. Hver enkelt leder vil lage sin egen skriftlige utviklings- og strategiplan.

DAG 3: Egenutvikling og kommunikasjon

Målsetning: Vi arbeider med verdens fremste metoder for moderne atferdspsykologi med fokus på hva som styrer vår kommunikasjon og hvordan vi gjennom god kommunikasjon, gode relasjoner og tillit får muligheter til å påvirke, skape forandring og nå våre mål. Dessuten jobber vi med kraftfulle verktøy for selvinnsikt og konfliktløsning.

DAG 4: Teamroller og teamarbeid

Målsetning: Gi deltakerne innsikt i teamroller og teamarbeid gjennom en kombinasjon av teori og praktiske øvelser i en setting og omgivelser som er spesielt tilrettelagt for slike aktiviteter. Vi jobber med lederrollen som en del av teamet. Dessuten ser vi på hvordan godt teamarbeid kan bidra til markert bedre trivsel, motivasjon og effektivitet på arbeidsplassen. Alle deltakerne vil bli bedre kjent og bevisst på sin egen teamrolle bl.a. med basis i tidligere gjennomført VAK-analyse. Vi ser også på hvordan medarbeidersamtalen kan gjennomføres og brukes til målstyrt utvikling av medarbeiderne.

Sertifisering i Prestasjonsledelse

Du vil få tilsendt signert diplom og sertifisering på gjennomført kurs.

Ta kontakt for kurs i prestasjonsledelse

Dagens suksesskriterier handler om å forstå atferd, tilpasse sin kommunikasjon og selge med sine sanser. Dette gjelder både mot medarbeidere og kunder. Dette studiet tar sikte på å hjelpe deg til å inspirere din stab for salg og service. Finn hvilke personlighetstrekk de beste selgerne har og hvordan du skal dyrke frem den beste serviceinnstillingen.

Kay Egil Ellingsen

Rainmaker Academy AS,

Kay Ellingsen

kay@rainmaker-academy.no

910 00 744